Các công bố khác

Mẫu nước tại van nước vệ sinh trước Air Shower chính – nhà máy mì HCM2
Mẫu nước tại van nước hệ nước cấp sau xử lý – khu vực hệ thống xử lý nước nhà máy HCM
Mẫu nước tại van nước cấp vào khu vực phòng xay nhiên liệu/phân xưởng gia vị súp/nhà máy gia vị HCM